skolhälsovård

Kan man jobba med ökad måluppfyllelse trots att elever mår dåligt? Svaret är ja.

 

Jag och vi samtalsterapi jobbar vi med tydliga mål som ett sätt att öka hälsa och måluppfyllelse hos barn. Jag och vi samtalsterapi samarbetar med skolor för att öka kunskapen om barns utveckling och beteenden, och betydelsen av att jobba målinriktat vid sviktande hälsa eller andra svårigheter.

Jag och vi samtalsterapi hjälper skolor att utveckla sin skolhälsovård och ta fram konkreta handlingsplaner. Tillsammans skapar vi hälsofrämjande strukturer och relationer till barnet.

 

Tjänster

Upprättande av mål

Vilka mål har vi, vilka ska vi ha, och varför?

Jag och vi samtalsterapi hjälper skolor att sätta och konkretisera mål utifrån aktuell lagstiftning och behov hos elever och organisationen. Handledning sker i olika arbetssätt som leder till målet. Som skola får du kunskap om varför mål som;  "bara eleven kommer hit," inte fungerar och fördelen med att sätta kunskapsbaserade mål även vid psykisk ohälsa eller sociala svårigheter hos eleven. 

Handlingsplaner

Vårt gemensamma arbete resulterar i en konkret handlingsplan där det ingår vem som gör vad, och vilka ansvarsområden som är skolans, elevens, vårdnadshavarens eller andra aktörer. Jag och vi samtalsterapi ser även över aktiva handlingsplaner ur ett genus och mångfaldsperspektiv, och kan hjälpa dig som skola att ta fram, eller utveckla planer mot kränkningar och mobbning, samt kriser. 

Föreläsningar

  • Kommunikation vid en negativ händelse. Vad ska vi kommunicera och hur? Vilka typer av kommunikation eller kommunikationskanaler lugnar, respektive sprider osäkerhet och panik. 

  • Vad är skillnaden mellan kris och diagnos? Så känner du igen krisreaktioner och bemöter barnet.

  • Känsloreglering hos barn. Hur och när bemöts elevers känslouttryck av skolpersonal, och varför är det viktigt för att nå skolmålen?

Handledning för rektor och personal

Vad är problemet, och vad gör vi åt det? Handledning är till för er som har fastnat i samma problemformulering eller i samma lösningsförsök. I handledning söker vi andra frågor och svar för att öppna upp låsta situationer och komma vidare mot ett organisatoriskt mål. Vid handledning deltar de som är berörda av problemet och har möjlighet att bidra till en lösning. Handledning är ett sätt att både utveckla, - och utvärdera verksamhetens arbetssätt, samt stärka gruppens professionalitet. 

Kostnad

Kontakta mig för skräddarsydd offert eller om du vill veta med om mitt tjänsteutbud inom skolhälsovård.

Image by Aaron Burden
Image by Ben Wicks