företag och chefer

Allt fler anställda insjuknar eller förlorar arbetsförmåga till följd av stress och psykisk ohälsa. Vad kan jag som chef göra för att främja arbetsförmåga och psykisk hälsa på min arbetsplats?

 

På Jag och vi samtalsterapi har vi en lång erfarenhet av att jobba med friskvård och arbetsförmåga. Vilka faktorer påverkar arbetsförmågan, positivt eller negativt? Hur skapar man psykisk hälsa och arbetsglädje?

  • Du som chef får handledning i vilka beteenden och svårigheter som uppstår hos personal vid kris, stress, utmattning och depression, olyckor, och sjukdom.

  • Du lär dig hur du som chef kan stärka friskfaktorer i arbetsgruppen eller hos individen för att bidra till ett tillfrisknande hos anställda med bibehållen och i bästa fall en ökad arbetsförmåga.

  • Handledningen leder till en ökad kunskap om vilka beteenden och mer subtila signaler du som chef behöver vara uppmärksam på, och hur du som chef kan agera för att främja en sund arbetskultur och ta itu med oönskad konflikter eller arbetsklimat.

  • Du som chef får även kunskap i vad du ska undvika att göra. Vilka åtgärder eller typer av bemötande som kan förvärra för din personal och leda till återinsjuknande, eller ytterligare förlust av arbetsförmåga. 

Image by The Climate Reality Project

Chefshandledning

Rehabiliteringsplaner

Jag och vi samtalsterapi samarbetar med chefer och personal för att ta fram funktionella rehabiliteringsplaner grundade på teori, lagstiftning, och erfarenhet samt arbetsplatsens villkor. Arbetet grundar sig på att stärka frisk- och skyddsfaktorer och minimera riskfaktorer för bibehållen hälsa och arbetsförmåga.

 

Varför kan inte vår HR-funktion ta fram planen, eller jag som chef själv tillsammans med den anställda? En HR-funktion har ofta kompetens kring lagstiftning på området men har sällan tillräcklig kunskap gällande själva sjukdomsförloppet eller krisförloppet.

Image by Mika Baumeister

Samtalsterapi och krisstöd

Kanske har ni som företag behov av samarbete med en part där era anställda kan gå och prata med någon? Detta erbjuds ofta genom upphandlade friskvårdsföretag men ni kan också ha ett avtal direkt med oss.

 

Hör av dig för en skräddarsydd offert eller frågor om mina tjänster.